Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Järjestäytyneet verkkokäyttäjät - JK ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.

Yhdistyksen tavoite on edistää ja kehittää jäsenilleen mahdollisuuksia toteuttaa itseään tietoverkossa. Toiminnan tarkoitus ei ole tuottaa voittoa jäsenilleen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • voi ylläpitää voittoa tavoittelematta palvelimia ja maksuttomia verkkopalveluita
 • antaa jäsenilleen maksutonta tietotekniikkaneuvontaa
 • järjestää koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
 • järjestää jäsenilleen virkistys- ja koulutusmatkoja
 • neuvottelee jäsenistölleen yhteissopimuksia eri tietoverkkopalvelujen tarjoajien kanssa
 • Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja perintöjä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannattaja- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus hyväksyy. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenyys tulee voimaan, kun jäsen on maksanut voimassa olevan liittymismaksun. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on maksettava vuosikokouksen määräämä liittymis- ja jäsenmaksu. Kunniajäsenten ei tarvitse maksaa jäsen- ja liittymismaksua. Kannattajäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, mikäli hän hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä sääntöihin kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen laatimaa kunniajäsenehdotusta.

Kannattavaksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusta.

Yhdistyksen kaikilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus, mutta vain varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa (merkittävä pöytäkirjaan).

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä seuraavin perustein:

 • jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • jäsen on menettelyllään vahingoittanut yhdistystä huomattavasti yhdistyksen sisällä tai ulkopuolella
 • jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Yhdistyksen kokoukset

10§

Helmi-huhtikuussa pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • toimintakertomus
 • tilinpäätös ja tilikertomus
 • tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden vaali
 • kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
 • jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

11§

Ylimääräinen kokous pidetään seuraavin perustein:

 • jos yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta
 • jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
 • jos vähintään kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten

Yhdistyksen kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitettava yhdistyksen ilmoitustaululla sekä jäsenille sähköpostitse vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

13§

Kokous on päätösvaltainen, jos koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

14§

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei säännöissä nimenomaan toisin määrätä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15§

Kokouksessa esillä oleva asia on pantava pöydälle, jos viisi (5) jäsentä niin vaatii, ellei sitä julisteta kiireelliseksi vähintään 2/3 enemmistöllä. Asian voi toistamiseen panna pöydälle vain 2/3 enemmistöllä.

16§

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa; vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) valittua pöytäkirjantarkastajaa kuukauden sisällä kokouksesta. Tarpeen vaatiessa voidaan muiden kokousten pöytäkirjoja tarkastamaan valita pöytäkirjan tarkastajat tai suorittaa tarkastus itse kokouksessa.

Hallitus

17§

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa vuosikokouksessa valittava hallitus. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen tehtävänä on

 • yhdistyksen päätösten toimeenpano ja toiminnan johtaminen
 • yhdistyksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely
 • yhdistyksen taloudenhoidon valvonta
 • yhdistyksen talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta
 • yhdistyksen edustuksesta päättäminen
 • toimikuntien ja toimihenkilöiden toiminnan valvominen
 • toimikuntien toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten hyväksyminen
 • yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilikertomuksen laatiminen

18§

Hallitukseen kuuluu neljästä kymmeneen jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan seuraavat henkilöt:

 • puheenjohtajan, joka kutsuu koolle hallituksen kokoukset, johtaa niissä puhetta ja valvoo, että yhdistyksessä toimitaan sääntöjen mukaisesti
 • varapuheenjohtajan, joka vastaa yhdistyksen jäsenrekisteristä sekä huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt hoitamaan niitä
 • sihteerin, joka pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, huolehtii kokouskutsuista ja muista ilmoituksista sekä yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja arkistosta
 • rahastonhoitajan, joka hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatii tilinpäätöksen

19§

Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouksesta on ilmoitettu kaikille sen jäsenille ja läsnä on vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

20§

Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous valita muita toimihenkilöitä ja toimikuntia. Myös hallitus voi antaa tehtäviä jäsenille.

Hallinto ja talous

21§

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

22§

Toimihenkilöt, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, valitaan toimikaudeksi kerrallaan, ellei tehtävä liity jonkin määrätyn suunnitelman hoitamiseen tai toteuttamiseen, jolloin henkilöä valittaessa voidaan päättää toisin.

23§

Perustellusta syystä yhdistys voi vapauttaa toimihenkilön kesken toimikauden. Kokouksen tulee valita uusi toimihenkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen. Hallituksen jäsenen erottaa yhdistyksen kokous. Erottamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Erityisiä määräyksiä

24§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen.

25§

Päätös yhdistyksen purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää 2§:ssä mainittujen tarkoitusperien edistämiseen.